Volim šume

Dukat

Informacije o obradi osobnih podataka od strane društva Dukat d.d.

Od 25. svibnja 2018. u Republici Hrvatskoj izravno se primjenjuje Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba).

Ove informacije, sukladno Općoj uredbi, imaju za cilj pružiti Vam pregled o obradi Vaših osobnih podataka, te Vas upoznati i s Vašim pravima u vezi s navedenom obradom, a u svrhu zaštite Vaše privatnosti.

Dukat d.d. Zagreb, Ulica Marijana Čavića 9, OIB: 25457712630 obrađuje osobne podatke pojedinaca sukladno navedenoj Općoj uredbi te u skladu sa svim pozitivnim propisima iz područja zaštite osobnih podataka koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, po najvišim standardima koje Dukat d.d. primjenjuje u svom poslovanju.

ukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe, Dukat d.d. kao voditelj obrade (u daljnjem tekstu: Voditelj obrade ili Dukat) informira Vas o sljedećem:

1. Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka je: NeunAg PRO d.o.o., Zagreb, Hebrangova 27, e-mail: dpo@neunpro.com.

2. Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade. Dukat d.d. u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka za povezana društva.

3. Osobni podaci

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca – fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”) – izravno ili neizravno. Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam neophodni za svrhu obrade pridržavajući se načela smanjenja količine podataka, zakonitosti, poštenosti, transparentnosti.

4. Podatci koje prikupljamo automatski

Kada koristite našu internetsku stranicu, također prikupljamo informacije automatski, od kojih neke mogu biti osobni podaci.

To uključuje podatke kao što su postavke jezika, IP adresa, lokacija, postavke uređaja, operativni sustav uređaja, informacije o prijavi, vrijeme korištenja, zatraženi URL, izvješće o statusu, korisnički agent (informacije o verziji preglednika), operativni sustav, povijest pregledavanja, korisnička identifikacija oznaka vanjskih usluga poput društvenih mreža (ako na to pristajete i to izričito dopuštate) i vrsta pregledanih podataka.

Također možemo prikupljati podatke automatski preko kolačića. O podacima koje prikupljano putem naših Internet stranica postoji Politika kolačića u kojoj se možete detaljno informirati o navedenom.

5. Izvor osobnih podataka

Dukat osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika osim u slučajevima provođenja natječajnog postupka, a za potrebe zapošljavanja, kad se podaci potencijalnih kandidata za posao prikupljaju iz javno dostupnih društvenih mreža u cilju ocjene adekvatnog kandidata za posao. Prikupljamo podatke iz društvenih odnosno poslovnih mreža kao što je Linked In- koje su javno dostupne.

6. Svrhe obrade

Vaše podatke koristimo u sljedeće svrhe:

 • Vođenja selekcijskog postupka,
 • Zapošljavanja, ostvarenja prava i obaveza iz radnog odnosa,
 • Postupka imenovanja i objava imena članova uprave i nadzornog odbora,
 • Kontrola prolaza radi sigurnosnih razloga, očuvanja imovine, te kontrole ulaska i izlaska iz radnih prostorija i prostora,
 • Odgovaranje na Vaše upite ili pritužbe na proizvode Koristimo vaše osobne podatke kako bismo odgovorili na Vaše upite ili pritužbe na proizvode,
 • Davanje donacija,
 • Praćenje, analiza i poboljšanje Koristimo osobne podatke za praćenje i analizu interesa posjetitelja. Možemo angažirati treću stranu kao izvršitelja obrade da ih provede u naše ime. Možemo podijeliti ili otkriti rezultate takve analize (uključujući treće strane) u anonimnom, skupnom obliku. Koristimo vaše osobne podatke u analitičke svrhe, za poboljšanje korisničkog iskustva i za poboljšanje funkcionalnosti naših mrežnih stranica i profila na društvenim mrežama,
 • Izvršavanja ugovora, realizacija procesa nabave, realizacija procesa dostave,
 • Praćenje vozača u svrhu provjere planirane rute, praćenje kamiona u svrhu osiguranja dogovorene temperature mlijeka, praćenja plana dopreme, organizacija transporta,
 • Izvršavanje procesa prodaje repromaterijala, izvršavanje procesa otkupa mlijeka,
 • Administriranje ugovora s kupcima, fakturiranje,
 • Vođenje sudskih postupaka,
 • Prijave šteta osiguranjima,
 • Korištenje nadzornih uređaja (video nadzora) radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom.

7. Pravni osnov obrade

Vaše podatke obrađujemo temeljem:

 • ugovora, sukladno članu 6. stavku 1. točki b) Opće uredbe;
 • temeljem zakona odnosno kad je obrada podataka nužna radi poštovanja naših pravnih obaveza, sukladno članku 6. stavku 1. točki c) Opće uredbe
 • temeljem privole, sukladno članu 6. stavku 1. točki a) Opće uredbe. Kad osobne podatke obrađujemo temeljem privole, imate pravo u svako doba danu privolu opozvati te se u svrhu opoziva privole možete obratiti na kontakt naveden u točki 12. ovih Informacija, s time da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezinog povlačenja.
 • temeljem legitimnog interesa, sukladno članku 6. stavku 1. točki f) Opće uredbe. Kad obrađujemo podatke temeljem našeg legitimnog interesa, vodimo u najvećoj mogućoj mjeri računa o Vašim pravima i interesima te poduzimamo sve odgovarajuće – razumne pravne i tehničke mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako navedena obrada osobnih podataka ne bi narušila pravednu ravnotežu između ispitanika i voditelja obrade.

8. Primatelji podataka / kategorije primatelja

Vaše podatke možemo dostavljati nadležnim državnim tijelima kao što su FINA, Porezna uprava, HZMO, HZZO, HZZ itd.

Vaše podatke nadalje možemo dostavljati agencijama za zapošljavanje te izvršiteljima obrade koji podatke obrađuju temeljem našeg pisanog naloga i uputa. (npr. agencijama za izradu i održavanje mrežnih stranica i profila društvenih mreža). Izvršitelji obrade podatke obrađuju isključivo prema uputama Dukata jamče za sigurnost i povjerljivost povjerenih im osobnih podataka.

Vaše podatke možemo dostavljati i osiguravajućim kućama radi procesuiranja odštetnih zahtjeva.

Vaše podatke možemo dijeliti s dostavljačkim tvrtkama samo za potrebe dostave proizvoda ili POS materijala koje Vam šaljemo.

Osobne podatke možemo otkriti i nadležnim tijelima, kao što su tijela kaznenog progona i drugim vladinim tijelima ako je to određeno zakonom ili je strogo nužno za sprječavanje, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare.

Vaše podatke ne dostavljamo neovlaštenim osobama već ih obrađujemo zakonito i pošteno u zakonite svrhe poštujući sva načela iz članka 5. Opće uredbe.

9. Zaštita osobnih podataka

Sve naše mrežne stranice i profili društvenih mreža i partneri primjenjuju razumne mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa i zloupotrebe informacija, uključujući i osobne podatke. Za zaštitu i čuvanje informacija te osobnih podataka koristimo odgovarajuće poslovne sustave i postupke. Također koristimo sigurnosne postupke te tehnička i fizička ograničenja pristupa i korištenja osobnih podataka na našim serverima. Pristup osobnim podatcima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju u poslovne svrhe.

10. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke čuvat ćemo koliko god je to potrebno za ostvarenje svrhe.

To znači da ćemo vaše osobne podatke čuvati dok postoji privola ispitanika, za vrijeme za koje smo po zakonu dužni čuvati podatke te samo onoliko koliko je to potrebno u okviru našeg legitimnog interesa.

11. Automatizirana obrada podataka i izrada profila

Vaše podatke obrađujemo automatiziranim putem uključujući profiliranje u okviru radnih odnosa, a u svrhe praćenja radnog učinka, razvoja, radne efikasnosti, a temeljem ugovora o radu. Navedena obrada je nužna u svrhu izvršenja ugovora o radu, a radnik ima pravo uvida u podatke prikupljene i obrađene na navedeni način.

12. Prava ispitanika i način ostvarivanja prava

Svaka osoba čije osobne podatke obrađujemo ima pravo na pristup svojim osobnim podacima, kao i pravo na ispravak, promjenu i brisanje osobnih podataka.

Imate pravo uputiti pritužbu na način na koji koristimo vaše osobne podatke, odnosno i pravo uputiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju kada upotrebljavamo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući tu privolu u skladu s primjenjivim zakonom, a što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole.

Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neka od prava koja imate u skladu s ovom obavijesti, slobodno nas kontaktirajte na pr@hr.lactalis.com.

13. Točnost / ažurnost osobnih podataka

Pouzdajemo se u vas da ćete se pobrinuti da vaši osobni podatci koje nam vi dajete budu potpuni, točni i ažurirani.

Molimo, odmah nas obavijestite o izmjenama ili nepravilnostima vaših osobnih podataka tako što ćete nas kontaktirati na pr@hr.lactalis.com.

Obradit ćemo vaš zahtjev u skladu s primjenjivim zakonima.

14. Izmjene / ažuriranje Informacija

S obzirom na to da se naše poslovanje neprestano mijenja te se u svezi s tim mogu pojaviti i nove obrade osobnih podataka, ove Informacije bit će adekvatno ažurirane. Ako želite pregledati izmjene koje se povremeno unesu u ove Informacije, preporučujemo vam da otvorite ove Informacije i pregledate izmjene. Ako unesemo značajne izmjene ili izmjene koje će imati utjecaj na vas (npr. započnemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhe koje nisu prethodno navedene), o tome ćemo vam pružiti informacije.

Šume pokrivaju približno trećinu ukupne površine Zemlje. Tijekom posljednjih desetljeća brzina gubitka šuma se povećava, ponajviše zbog raznih vremenskih nepogoda uzrokovanim klimatskim promjenama, ali i zbog ljudskog faktora – prekomjernog krčenja tropskih šuma.

This will close in 20 seconds

Stabla i korijenje drveća i biljaka štite tlo od erozije i pomažu u zadržavanju vode u tlu.

This will close in 20 seconds

Šume djeluju kao prirodni spremnici ugljika i važan su faktor u borbi protiv globalnog zatopljenja.

This will close in 20 seconds

Šume i ostalo šumsko zemljište pokrivaju 49 posto kopnene Hrvatske pa se Hrvatska može smatrati natprosječno šumovitom zemljom s obzirom da relativna šumovitost Europe iznosi 35 posto. To ujedno znači da Hrvatska ima značajne šumske resurse koji zahtijevaju održivo upravljanje.

This will close in 20 seconds

Hrvatske šume odlikuje iznimna bioraznolikost pa tako na relativno malom prostoru prosječno živi oko 4500 biljnih vrsta i podvrsta. Za razliku od Njemačke, gdje raste "samo" 2500 biljnih vrsta.

This will close in 20 seconds

Najzastupljenija vrsta drveća je obična bukva (36 posto), hrast lužnjak (11 posto), obični grab (10 posto), hrast kitnjak (9 posto), obična jela (7 posto), poljski jasen (4 posto), dok su ostale vrste drveća zastupljene s 23 posto.

This will close in 20 seconds

Hrast lužnjak je najugroženija šumska vrsta, a još se naziva slavonski hrast. Radi se o vrsti hrasta koja je najrasprostranjenija na području Slavonije i Srijema.

This will close in 20 seconds

Ovoj zajednici pripada najveći dio površine Nacionalnog parka Risnjak. Smreka, gorski javor i brijest zastupljeni su pojedinačno.

This will close in 20 seconds

Sadnja šumskih sadnica provodi se u periodu „mirovanja vegetacije“, tj. kada listopadne vrste drveća odbace list. Jesen i proljeće su idealna razdoblja za sadnju jer su tada uvjeti za sadnju i razvoj novih stabala optimalni. Jesen je čak nešto prikladnija - hladnije temperature i veća količina padalina pomažu u uspješnom ukorjenjivanju novih sadnica. U današnje vrijeme sve blažih zima, sadnja je moguća i u tom periodu ukoliko su temperature zraka iznad 0°C i tlo nije smrznuto.

This will close in 20 seconds

Hrast lužnjak naše je najcjenjenije drvo nizina. Spačvanska šuma naziva se i spačvanskim bazenom, a uz brojne rijeke i rječice koje teku tim područjem najveća je Bosut. Jedna petina svih lužnjakovih šuma u Hrvatskoj nalazi se upravo u spačvanskom bazenu.

This will close in 20 seconds

Površina u Hrvatskoj iznosi oko 40 000 ha, ali se širi spačvanski bazen prostire i na dijelu vojvođanskog Srijema i ima ukupnu površinu od oko 51 000 ha. Time predstavlja izuzetno velik pošumljeni prostor s dominantnom vrstom drveta – hrastom lužnjakom.

This will close in 20 seconds

2019. godine zabilježena je velika najezda mediteranskog potkornjaka na cijelom području park-šume Marjan. Zahvaljujući poduzetim mjerama zaštite i sanacije šuma, danas je populacija mediteranskog potkornjaka svedena na broj koji ne pričinjava znatnije štete.

This will close in 20 seconds

U olujnom nevremenu koje je zahvatilo Hrvatsku u srpnju 2023. godine stradalo je više od milijun stabala. Ovo nevrijeme prouzročilo je velike štete u šumama diljem zemlje te nas podsjeća  na važnost poduzimanja mjera za ublažavanje posljedica klimatskih promjena, što je odgovornost od svakog pojedinca do društva u cjelini.

This will close in 20 seconds

 

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Dukat mliječna industrija d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb, OIB: 25457712630 (dalje: Dukat) ovim dokumentom vas informira o obradi vaših osobnih podataka koje Dukat prikuplja i obrađuje u svrhu promocije sadržaja mrežne stranice www.VolimSume.hr i ispunjavanja online kvizova na njoj kao i uvjetima navedene obrade. Online kvizovi namijenjeni su za djecu do VII. razreda osnovne škole (kviz za djecu), za djecu od VII. razreda osnovne škole pa naviše i odrasle (kviz za odrasle) (dalje svi zajedno: Sudionici). U slučaju uspješnog riješenog online kviza, Dukat dostavlja nagradu takvim Sudionicima, na način da Dukat dostavlja maloljetnim Sudionicima online kvizova e-diplomu s njihovim imenom na e-mail i majicu na kućnu adresu, dok odraslim Sudionicima Dukat dostavlja majicu na kućnu adresu. U svrhu izrade i slanja nagrada, Dukat prikuplja i obrađuje osobne podatke onih Sudionika koji su uspješno riješili online kviz. Osobni podaci Sudionika se prikupljaju na temelju privole, a za maloljetne Sudionike, privolu za obradu njihovih osobnih podataka daju roditelji/zakonski zastupnici.

 • Voditelj obrade Osobnih podataka je društvo DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, kontakt e-mail: pr@hr.lactalis.com
 • Službenik za zaštitu Osobnih podataka je NeunAg PRO d.o.o. Hebrangova 27, Zagreb, e-mail: dubravka@neunpro.com
 • Osobni podaci koji se prikupljaju:
  • za maloljetne Sudionike: Ime i prezime, razred (samo za učenike osnovnih škola), datum rođenja i veličina majice, te ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, kućna adresa roditelja/zakonskih zastupnika maloljetnog Sudionika
  • za odrasle Sudionike: ime i prezime, datum rođenja, kućna adresa i veličina majice.
 • Svrha obrade osobnih podataka:
  • za maloljetne Sudionike: Ime i prezime, razred (samo za učenike osnovnih škola), datum rođenja i veličina majice maloljetnog Sudionika te ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa i kućna adresa roditelja/zakonskih zastupnika maloljetnog Sudionika prikupljaju se u svrhu izrade i dostave nagrada za uspješno sudjelovanje u online kvizu (izrada i dostava e-diplome i dostava majice)
  • za odrasle Sudionike: ime i prezime, datum rođenja, kućna adresa i veličina majice prikupljaju se u svrhu dostave majice kao nagrade za uspješno sudjelovanje u on-line kvizu.
 • Osobni podaci bit će pohranjeni kod Voditelja obrade podataka 120 dana od dana ispunjavanja online kviza
 • Sudionik ima pravo u svako doba povući privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Privola se povlači na način da se Voditelja pisanim putem obavijesti o povlačenju privole na e-mail adresu: pr@hr.lactalis.com
 • Sudionik može u svako doba od Voditelja obrade zatražiti pristup prikupljenim Osobnim podacima koji se na njega odnose, kao i ispravak i brisanje prikupljenih Osobnih podataka te ograničavanje obrade prikupljenih osobnih podataka, a može podnijeti i prigovor nadzornom tijelu za zaštitu podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
 • Vaše podatke možemo dostavljati našim pružateljima usluga angažiranim za administraciju web stranice volimsume.hr i za izradu nagrada za uspješno riješen on-line kviz koji kao izvršitelji obrade podatke obrađuju isključivo prema uputama Dukata te jamče za sigurnost i povjerljivost povjerenih im osobnih podataka.
 • Osobni podaci neće biti prenošeni u treće zemlje izvan Europske unije ili međunarodnim organizacijama.
 • Dostava osobnih podataka je dobrovoljna, no bez pružanja osobnih podataka nije moguće dostaviti nagradu za uspješno riješen online kviz.
 • Dodatne informacije o obradi vaših osobnih podataka možete pronaći u dokumentu pod nazivom Zaštita privatnosti koju možete pronaći na sljedećem linku: https://volimsume.hr/zastita-podataka/

1 UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

This will close in 0 seconds