Zaštita privatnosti


Informacije o obradi osobnih podataka od strane društva Dukat d.d.

Od 25. svibnja 2018. u Republici Hrvatskoj izravno se primjenjuje Uredba EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba).

Ove informacije, sukladno Općoj uredbi, imaju za cilj pružiti Vam pregled o obradi Vaših osobnih podataka, te Vas upoznati i s Vašim pravima u vezi s navedenom obradom, a u svrhu zaštite Vaše privatnosti.

Dukat d.d. Zagreb, Ulica Marijana Čavića 9, OIB: 25457712630 obrađuje osobne podatke pojedinaca sukladno navedenoj Općoj uredbi te u skladu sa svim pozitivnim propisima iz područja zaštite osobnih podataka koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, po najvišim standardima koje Dukat d.d. primjenjuje u svom poslovanju.

ukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe, Dukat d.d. kao voditelj obrade (u daljnjem tekstu: Voditelj obrade ili Dukat) informira Vas o sljedećem:

1. Službenik za zaštitu osobnih podataka je: NeunAg PRO d.o.o., Zagreb, Hebrangova 27, e-mail: dpo@neunpro.com.

2. Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade. Dukat d.d. u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka za povezana društva.

3. Osobni podaci

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca – fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”) – izravno ili neizravno. Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam neophodni za svrhu obrade pridržavajući se načela smanjenja količine podataka, zakonitosti, poštenosti, transparentnosti.

4. Podatci koje prikupljamo automatski

Kada koristite našu internetsku stranicu, također prikupljamo informacije automatski, od kojih neke mogu biti osobni podaci. To uključuje podatke kao što su postavke jezika, IP adresa, lokacija, postavke uređaja, operativni sustav uređaja, informacije o prijavi, vrijeme korištenja, zatraženi URL, izvješće o statusu, korisnički agent (informacije o verziji preglednika), operativni sustav, povijest pregledavanja, korisnička identifikacija oznaka vanjskih usluga poput društvenih mreža (ako na to pristajete i to izričito dopuštate) i vrsta pregledanih podataka. Također možemo prikupljati podatke automatski preko kolačića. O podacima koje prikupljano putem naših Internet stranica postoji Politika kolačića u kojoj se možete detaljno informirati o navedenom.

5. Izvor osobnih podataka

Dukat osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika osim u slučajevima provođenja natječajnog postupka, a za potrebe zapošljavanja, kad se podaci potencijalnih kandidata za posao prikupljaju iz javno dostupnih društvenih mreža u cilju ocjene adekvatnog kandidata za posao. Prikupljamo podatke iz društvenih odnosno poslovnih mreža kao što je Linked In- koje su javno dostupne.

6. Svrhe obrade

Vaše podatke koristimo u sljedeće svrhe:

- Vođenja selekcijskog postupka,
- Zapošljavanja, ostvarenja prava i obaveza iz radnog odnosa,
- Postupka imenovanja i objava imena članova uprave i nadzornog odbora,
- Kontrola prolaza radi sigurnosnih razloga, očuvanja imovine, te kontrole ulaska i izlaska iz radnih prostorija i prostora,
- Odgovaranje na Vaše upite ili pritužbe na proizvode Koristimo vaše osobne podatke kako bismo odgovorili na Vaše upite ili pritužbe na proizvode,
- Marketinške/PR/Trade marketing/ promocijske/ edukativne aktivnosti Vaše podatke koristimo i u marketinške, Trade marketing i PR svrhe (npr. prijava za sudjelovanje u utrci Dukat fit i Dukatino, organiziranje Dana otvorenih vrata za učenike i studente, istraživanje o navikama potrošača, istraživanja u svrhu kontrole kvalitete, provođenja nagradnih igri, provođenje kreativnog likovnog natječaja "Volim mlijeko", provođenja edukativnih projekata o važnosti konzumacije mlijeka, brige o okolišu i pravilnog postupanja s ambalažom Dukatovih proizvoda. - Davanje donacija,
- Praćenje, analiza i poboljšanje Koristimo osobne podatke za praćenje i analizu interesa posjetitelja. Možemo angažirati treću stranu kao izvršitelja obrade da ih provede u naše ime.
Možemo podijeliti ili otkriti rezultate takve analize (uključujući treće strane) u anonimnom, skupnom obliku. Koristimo vaše osobne podatke u analitičke svrhe, za poboljšanje korisničkog iskustva i za poboljšanje funkcionalnosti naših mrežnih stranica i profila na društvenim mrežama,
- Izvršavanja ugovora, realizacija procesa nabave, realizacija procesa dostave,
- Praćenje vozača u svrhu provjere planirane rute, praćenje kamiona u svrhu osiguranja dogovorene temperature mlijeka, praćenja plana dopreme, organizacija transporta,
- Izvršavanje procesa prodaje repromaterijala, izvršavanje procesa otkupa mlijeka,
- Administriranje ugovora s kupcima, fakturiranje,
- Vođenje sudskih postupaka,
- Prijave šteta osiguranjima,
- Korištenje nadzornih uređaja (video nadzora) radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom.

7. Pravni osnov obrade

Vaše podatke obrađujemo temeljem:

- ugovora, sukladno članu 6. stavku 1. točki b) Opće uredbe;
- temeljem zakona odnosno kad je obrada podataka nužna radi poštovanja naših pravnih obaveza, sukladno članku 6. stavku 1. točki c) Opće uredbe
- temeljem privole, sukladno članu 6. stavku 1. točki a) Opće uredbe. Kad osobne podatke obrađujemo temeljem privole, imate pravo u svako doba danu privolu opozvati te se u svrhu opoziva privole možete obratiti na kontakt naveden u točki 12. ovih Informacija, s time da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezinog povlačenja.
- temeljem legitimnog interesa, sukladno članku 6. stavku 1. točki f) Opće uredbe. Kad obrađujemo podatke temeljem našeg legitimnog interesa, vodimo u najvećoj mogućoj mjeri računa o Vašim pravima i interesima te poduzimamo sve odgovarajuće – razumne pravne i tehničke mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako navedena obrada osobnih podataka ne bi narušila pravednu ravnotežu između ispitanika i voditelja obrade.

8. Primatelji podataka / kategorije primatelja

Vaše podatke možemo dostavljati nadležnim državnim tijelima kao što su FINA, Porezna uprava, HZMO, HZZO, HZZ itd.

Vaše podatke nadalje možemo dostavljati agencijama za zapošljavanje te izvršiteljima obrade koji podatke obrađuju temeljem našeg pisanog naloga i uputa. (npr. agencijama za izradu i održavanje mrežnih stranica i profila društvenih mreža). Izvršitelji obrade podatke obrađuju isključivo prema uputama Dukata jamče za sigurnost i povjerljivost povjerenih im osobnih podataka.

Vaše podatke možemo dostavljati i osiguravajućim kućama radi procesuiranja odštetnih zahtjeva.

Vaše podatke možemo dijeliti s dostavljačkim tvrtkama samo za potrebe dostave proizvoda ili POS materijala koje Vam šaljemo.

Osobne podatke možemo otkriti i nadležnim tijelima, kao što su tijela kaznenog progona i drugim vladinim tijelima ako je to određeno zakonom ili je strogo nužno za sprječavanje, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare.

Vaše podatke ne dostavljamo neovlaštenim osobama već ih obrađujemo zakonito i pošteno u zakonite svrhe poštujući sva načela iz članka 5. Opće uredbe.

9. Zaštita osobnih podataka

Sve naše mrežne stranice i profili društvenih mreža i partneri primjenjuju razumne mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa i zloupotrebe informacija, uključujući i osobne podatke. Za zaštitu i čuvanje informacija te osobnih podataka koristimo odgovarajuće poslovne sustave i postupke. Također koristimo sigurnosne postupke te tehnička i fizička ograničenja pristupa i korištenja osobnih podataka na našim serverima. Pristup osobnim podatcima dopušten je isključivo ovlaštenom osoblju u poslovne svrhe.

10. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke čuvat ćemo koliko god je to potrebno za ostvarenje svrhe. To znači da ćemo vaše osobne podatke čuvati dok postoji privola ispitanika, za vrijeme za koje smo po zakonu dužni čuvati podatke te samo onoliko koliko je to potrebno u okviru našeg legitimnog interesa.

11. Automatizirana obrada podataka i izrada profila

Vaše podatke obrađujemo automatiziranim putem uključujući profiliranje u okviru radnih odnosa, a u svrhe praćenja radnog učinka, razvoja, radne efikasnosti, a temeljem ugovora o radu. Navedena obrada je nužna u svrhu izvršenja ugovora o radu, a radnik ima pravo uvida u podatke prikupljene i obrađene na navedeni način.

12. Prava ispitanika i način ostvarivanja prava

Svaka osoba čije osobne podatke obrađujemo ima pravo na pristup svojim osobnim podacima, kao i pravo na ispravak, promjenu i brisanje osobnih podataka. Imate pravo uputiti pritužbu na način na koji koristimo vaše osobne podatke, odnosno i pravo uputiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka. U slučaju kada upotrebljavamo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući tu privolu u skladu s primjenjivim zakonom, a što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole. Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neka od prava koja imate u skladu s ovom obavijesti, slobodno nas kontaktirajte na pr@hr.lactalis.com.

13. Točnost / ažurnost osobnih podataka

Pouzdajemo se u vas da ćete se pobrinuti da vaši osobni podatci koje nam vi dajete budu potpuni, točni i ažurirani. Molimo, odmah nas obavijestite o izmjenama ili nepravilnostima vaših osobnih podataka tako što ćete nas kontaktirati na pr@hr.lactalis.com. Obradit ćemo vaš zahtjev u skladu s primjenjivim zakonima.

14. Izmjene / ažuriranje Informacija

S obzirom na to da se naše poslovanje neprestano mijenja te se u svezi s tim mogu pojaviti i nove obrade osobnih podataka, ove Informacije bit će adekvatno ažurirane. Ako želite pregledati izmjene koje se povremeno unesu u ove Informacije, preporučujemo vam da otvorite ove Informacije i pregledate izmjene. Ako unesemo značajne izmjene ili izmjene koje će imati utjecaj na vas (npr. započnemo obrađivati vaše osobne podatke u svrhe koje nisu prethodno navedene), o tome ćemo vam pružiti informacije.

PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U 12. KREATIVNOM LIKOVNOM NATJEČAJU DUKATA “VOLIM ŠUME!”

DUKAT mliječna industrija d.d. (dalje: Organizator ili Dukat) dvanaestu godinu zaredom raspisuje nacionalni kreativni likovni natječaj za predškolce i učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. Natječaj od ove godine nosi naziv „VOLIM ŠUME!“ (dalje u tekstu: Natječaj) jer je unatrag dvije godine bio tematski povezan sa šumama i Dukatovim projektom pošumljavanja koji je, zahvaljujući rekordnim brojkama pristiglih likovnih radova djece, stasao u najveći pojedinačni korporativni projekt pošumljavanja.

ORGANIZATOR NATJEČAJA

DUKAT mliječna industrija d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb

TEMA NATJEČAJA

Raznolik šumski svijet. Šuma je stanište bogatog i raznolikog živog svijeta. Osim različitim vrstama drveća, grmlja, biljki i cvijeća, ona je i dom brojnim pticama, velikim i malim šumskim životinjama, kukcima, ali i gljivama. Svi oni čine životnu zajednicu šume - međusobno su povezani i ovise jedni o drugima.
Kako bi povećao doprinos obnovi naših šuma Organizator će za svaki pristigli crtež posaditi čak dvije sadnice stabla u 2024. godini.

CILJEVI NATJEČAJA

 • poticanje kreativnosti, likovnog izražavanja i stvaralaštva djece predškolske dobi i nižih razreda osnovnih škola
 • poduka djece predškolske dobi i nižih razreda osnovnih škola o važnosti očuvanja šuma

TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj je otvoren od 25. listopada do 30. studenoga 2023. godine.
Organizator zadržava pravo promjene trajanja natječaja o čemu će pravovremeno izvijestiti na ovoj mrežnoj stranici.

SUDIONICI NATJEČAJA

U Natječaju mogu sudjelovati predškolci i učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj (dalje: Sudionici).
Na Natječaj je moguće prijaviti samo individualne likovne radove. Grupni radovi ne mogu sudjelovati u Natječaju i takvi radovi neće biti razmatrani.

TEHNIČKE UPUTE

Format niti podloga za crtanje/slikanje nisu definirani no pozivamo Sudionike Natječaja da ne koriste format veći od formata papira iz likovne mape za niže razrede osnovne škole.
Izrada likovnih radova dozvoljena je u svim izričajima i tehnikama, kao i u svim bojama. Poslani radovi moraju biti originalni; fotografije, skenovi i/ili kopije i dr. neće se uzimati u obzir.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

Prijavom se smatra slanje u potpunosti popunjenog obrasca. Prijava za sudjelovanje u kreativnom likovnom natječaju „VOLIM ŠUME!“ zajedno s likovnim radom (dalje: Prijava)
Prijavu za sudjelovanje djeteta u Natječaju može izvršiti roditelj/zakonski zastupnik djeteta, odgojitelj, učitelj razredne nastave, učitelj u produženom boravku ili učitelj-voditelj likovne grupe učenika razredne nastave.
Radovi s nepotpunom prijavom neće se razmatrati.
Prijavom rada na natječaj roditelj/zakonski zastupnik djeteta, odgojitelj ili učitelj prihvaća ova Pravila i uvjete za sudjelovanje u Natječaju.

SUGLASNOST RODITELJA/ZAKONSKOG ZASTUPNIKA

Kako bi dijete imalo pravo sudjelovanja u Natječaju, nužna je suglasnost roditelja/zakonskog zastupnika. Roditelj/zakonski zastupnik daje suglasnost potpisom Prijave.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U svrhu provedbe Natječaja, Organizator prikuplja i obrađuje osobne podatke Sudionika Natječaja i njihovih roditelja/zakonskih zastupnika, odgojitelja i učitelja, i to:

 • za Sudionika: ime i prezime, spol, godina rođenja, razred (samo za učenike), naziv predškolske skupine (samo za polaznike vrtića), naziv osnovne škole ili vrtića, adresa osnovne škole ili vrtića
 • za roditelja/zakonskog zastupnika: ime i prezime, adresa, broj telefona/mobitela
 • za učitelja ili odgojitelja: ime i prezime

(dalje: Osobni podaci)

U odnosu na Osobne podatke koje Organizator prikuplja u gore navedene svrhe, Organizator daje sljedeće obavijesti:

 • voditelj obrade Osobnih podataka je društvo Organizator natječaja, DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, kontakt e-pošta: pr@hr.lactalis.com
 • službenik za zaštitu osobnih podataka je NeunAg PRO d.o.o., Zagreb, Hebrangova 27, kontakt e-adresa: dpo@neunpro.com
 • Osobni podaci prikupljaju se u svrhu pripreme, organiziranja i provedbe Natječaja, odabira najkreativnijeg rada, objave rezultata Natječaja na ovoj mrežnoj stranici i stranici www.dukat.hr, Facebook, Instagram i LinkedIn stranici Organizatora te u tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima, ostvarivanja kontakta sa sudionikom, roditeljem/zakonskim zastupnikom i učiteljem ili odgojiteljem, radi sklapanja ugovora o autorskom djelu sa sudionikom Natječaja čiji rad je izabran kao najkreativniji rad, radi slanja diploma za sudjelovanje svim sudionicima natječaja, radi slanja potvrda o mentorstvu učiteljima
 • Osobni podaci prikupljaju se jer je njihova obrada nužna za ostvarivanje Natječaja, prava i obveza koje proizlaze iz ovog Natječaja, odnosno poštivanja pravnih obveza voditelja obrade (Organizatora), legitimnog interesa voditelja obrade (Organizatora), te se prikupljaju na temelju privole ispitanika (Sudionik, njegov roditelj/zakonski zastupnik, odnosno učitelj ili odgojitelj)
 • Osobni podaci Sudionika – pobjednika (ime i prezime sudionika, razred/predškolska skupina, naziv osnovne škole ili vrtića) bit će objavljeni i dostupni na ovoj mrežnoj stranici najdulje u periodu od 10 godina od trenutka objave, s tim da će objava biti najranije 1. veljače 2024. godine, te će nakon toga biti brisani
 • Osobni podaci Sudionika koji su izabrani u uži izbor radova (ime i prezime, razred/predškolska skupina, naziv škole/vrtića) bit će javno dostupni na Facebook stranici Dukata (https://www.facebook.com/Dukat/) najkasnije do 30. rujna 2025. i nakon toga će biti brisani.
 • Osobni podaci ostalih Sudionika, učitelja ili odgojitelja i roditelja/zakonskog zastupnika prikupljeni putem Prijave bit će pohranjeni kod Organizatora najkasnije do 30. rujna 2025. godine te će nakon toga biti brisani
 • Sudionik, njegov roditelj/zakonski zastupnik, odnosno učitelj ili odgojitelj može u svako doba od voditelja obrade (Organizatora) zatražiti pristup prikupljenim Osobnim podacima koji se na njega odnose, kao i ispravak i brisanje prikupljenih Osobnih podataka te ograničavanje obrade prikupljenih Osobnih podataka
 • Sudionik, njegov roditelj/zakonski zastupnik, odnosno učitelj ili odgojitelj ima pravo uložiti prigovor na obradu prikupljenih Osobnih podataka koji se na njega odnose
 • Sudionik, njegov roditelj/zakonski zastupnik, odnosno učitelj ili odgojitelj ima pravo u svako doba povući privolu za prikupljanje i obradu Osobnih podataka koji se na njega odnose. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Privola se povlači na način da se Organizatora pisanim putem obavijesti o povlačenju privole na e-adresu: pr@hr.lactalis.com
 • Sudionik, njegov roditelj/zakonski zastupnik, odnosno učitelj ili odgojitelj može, u pogledu obrade Osobnih podataka koji se na njega odnose, podnijeti prigovor nadzornom tijelu.
 • Pružanje Osobnih podataka nužno je za sudjelovanje u Natječaju i samo oni Sudionici za koje su Organizatoru pruženi svi Osobni podaci koji su navedeni u Prijavi imaju mogućnost sudjelovanja u Natječaju.
 • Osobni podaci (ime i prezime, razred osnovne škole ili naziv vrtićke skupine i naziv škole i vrtića) Sudionika čiji rad je odabran kao najkreativniji, voditelj obrade (Organizator) može dostaviti Izvršiteljima obrade koji podatke obrađuju temeljem pisanog naloga i Voditelja obrade, odnosno, pravnim osobama koje će u ime voditelja obrade (Organizatora) te podatke obraditi radi apliciranja Osobnih podataka na komunikacijske materijale Organizatora kao i drugim pravnim osobama koje će te podatke aplicirati na ovu mrežnu stranicu i www.dukat.hr kao i pravnim osobama koje će obavijestiti širu javnost o rezultatima Natječaja. Izvršitelji obrade podatke obrađuju isključivo prema uputama Voditelja te jamče za sigurnost i povjerljivost povjerenih im osobnih podataka.

SUGLASNOST RODITELJA/ZAKONSKOG ZASTUPNIKA

Kako bi dijete imalo pravo sudjelovanja u Natječaju, nužna je suglasnost roditelja/zakonskog zastupnika. Roditelj/zakonski zastupnik daje suglasnost potpisom Prijave za sudjelovanje u kreativnom likovnom natječaju „VOLIM ŠUME!“.

OCJENJIVANJE RADOVA

Pristigli radovi bit će podijeljeni i ocjenjivani u pet kategorija:

I. kategorija - radovi prvih razreda osnovnih škola
II. kategorija - radovi drugih razreda osnovnih škola
III. kategorija - radovi trećih razreda osnovnih škola
IV. kategorija - radovi četvrtih razreda osnovnih škola
V. kategorija – radovi predškolaca

Iz svake će kategorije stručni žiri odabrati po jedan najkreativniji rad.

Ocjenjivat će se kreativnost/domišljatost, originalnost i izražajnost u interpretaciji zadane teme te samostalnost u izradi i tehnička izvedba.

UŽI IZBOR I NAGRADA PUBLIKE

Stručni će žiri uz najkreativnijih pet radova (po jedan iz svake kategorije) u uži izbor izabrati dodatnih najmanje pet radova iz svake kategorije (ukupno najmanje 25 radova) koji će biti prikazani u online galeriji radova na Facebook stranci Dukata, na kojoj će javnost imati mogućnost glasati. Između prikazanih radova u užem izboru, odabrat će se jedan rad koji je prikupio najveći broj glasova, i to na temelju oznake „Sviđa mi se/Like“.

BROJ I SLANJE RADOVA

Broj radova poslanih na Natječaj po djetetu, razredu/predškolskoj skupini ili školi/vrtiću nije ograničen.
Radove je potrebno poslati poštom na adresu:
DUKAT d.d., za kreativni likovni natječaj „VOLIM ŠUME!“, Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb.

Organizator se neće koristiti likovnim radovima koje ne odabere stručni žiri u finalni ili uži izbor te će ih na traženje vratiti Sudionicima nakon završetka Natječaja, odnosno najkasnije do 15. lipnja 2024.

ŽIRI

Pristigle radove ocjenjivat će stručni žiri koji se sastoji od pet članova:
1. Daniela Bilopavlović Bedenik, kustosica Odjela pedagoške djelatnosti, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb
2. Nada Beroš, umirovljena muzejska savjetnica, MSU Zagreb i članica žirija od pokretanja natječaja
3. Ksenija Turčić, izv. prof. art., pročelnica Slikarskog odsjeka, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
4. Inja Kavurić Kireta, doc. art., dizajnerica i ilustratorica, Studij dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
5. Izvorka Jurić, kreativna i umjetnička direktorica, Motus Vis
6. Elena Wolsperger Dolezil, direktorica Korporativnih komunikacija, Dukat d.d.
U slučaju eventualne naknadne izmjene sastava žirija, izmijenjeni sastav bit će objavljen ovdje.

AUTORSKA I SRODNA PRAVA

Sudionici Natječaja, odnosno njihovi roditelji/zakonski zastupnici te učitelji ili odgojitelji izjavljuju da je svaki prijavljeni rad originalno likovno djelo sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Sudionici Natječaja i njihovi roditelji/zakonski zastupnici suglasni su da organizator Natječaja stječe nad likovnim radovima koji budu odabrani kao najkreativniji (pobjednički) radovi u skladu s ovim pravilima isključivo i neograničeno pravo objave, distribuiranja, reproduciranja i prema potrebi prerade za korištenje u promotivne i druge svrhe, bez daljnje suglasnosti sudionika.

Organizator će s autorima izabranih najkreativnijih radova sklopiti ugovore o pravu korištenja likovnih djela. Pojedinačna autorska naknada za izabrane najkreativnije radove iznosi 270 € / 2.034,31 kn neto.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Rezultati Natječaja bit će javno objavljeni najkasnije do kraja ožujka 2024. godine na ovoj mrežnoj stranici.
Ukoliko dođe do promjene termina objave rezultata Natječaja, promjena će biti objavljena na ovoj mrežnoj stranici.


Dukat d.d.
Marijana Čavića 9
10000 Zagreb
volim.sume@dukat.hr